Realisatie ELV-loket in Midden-Holland

Het eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Een peiling onder de kaderartsen Eerstelijns Ouderengeneeskunde laat een diversiteit in het land zien wat betreft de voortgang en vormgeving. In deze nieuwsbrief daarom, ter inspiratie, een voorbeeld van de opzet uit de regio Midden-Holland.

De ELV-systematiek valt in de regio Midden-Holland onder het proejct ‘Acute Ouderenzorg’. Dit project beoogt de keten van acute ouderenzorg te stroomlijnen en te optimaliseren, zodat ouderen met (dreigende) acute vragen de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek krijgen.
Aanleiding tot het project is de groei van het aantal ouderen met acute zorgvragen en het feit dat relatief veel ouderen in de tweede lijn terecht komen terwijl zij ook in de eerste lijn opgevangen hadden kunnen worden.

Projectplan

In het projectplan, opgesteld met de betrokken zorgorganisaties, zijn zeven sporen gedefinieerd [LINK}.
1. Preventie van acute vragen door vroegtijdige opsporing en versterkende interventies
2. Functionele integratie van SEH en HAP; uitbreiding met een verpleegkundige spoedpost
3. Opzet regionaal Transferportaal voor triage en verwijzing naar acute thuiszorg en 1e lijnsverblijven
4. Inzicht, samenhang, samenwerking in capaciteitsbeleid 1e lijnsverblijven in de regio
5. Verbinding met GGZ traject: verbetering acute psychiatrische zorg en opvang van verwarde mensen
6. Inzicht en toegankelijkheid procedures soorten spoedvervoer zoals psycholances, zorgambulances
7. Ketenregistratie, monitoring, data-analyse in samenhang met programma Gedeelde Zorg

ELV-loket gerealiseerd

Spoor twee is reeds gerealiseerd. Per 1 april 2018 kunnen verwijzers buiten kantooruren het regionale ELV-loket bellen voor: een actueel overzicht van beschikbare ELV-bedden, voor ondersteuning bij de triage en voor de contactgegevens van de ELV-aanbieder. De verwijzer verzorgt de aanmelding en overdracht van de patiënt naar de ELV-aanbieder en de opnemend arts.

Voorwaarden

Aanbieders van ELV-bedden zijn verantwoordelijk voor het volgens afspraak doorgeven aan het regionale ELV-loket van de actuele situatie ELV-bedden (vrij/ niet vrij/ verwachte ligduur). In deze fase wordt de functie van regionaal ELV-loket ingevuld door wachtlijstbeheer Zorgpartners Midden-Holland. Zij dragen dagelijks zorg voor een actueel overzicht van de beschikbare ELV–bedden.
Aanbieders van ELV-bedden geven doordeweeks dagelijks wijzigingen aan hen door.

Uitbreiding en financiering

Het is de bedoeling dat het ELV-loket in september 2018 uitbreidt in tijd (dag en nacht) en eind 2018 in producten (ook crisisbedden, GRZ, acute thuiszorg, consultatie SO, etc).
De bemensing van het ELV-loket is een verpleegkundige die telefonisch met de verwijzer nog kan overleggen welke zorg het meest geëigend is (ondersteuning van triage). Financiering is er vanuit een VGZ subsidie en uit een opslag op het ELV-tarief. VVT aanbieders kunnen met zorgverzekeraars een zogenaamd max max contract afsluiten.

Zie ook: http://www.transmuraalnetwerk.nl/Themas/Acute-Ouderenzorg