GZSP

De GZSP (Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen) is er voor mensen voor wie WLZ-zorg (24-uurstoezicht en zorg in nabijheid) niet toegankelijk is maar voor wie  integrale/multidisciplinaire zorg wel de aangewezen aanpak zou zijn. Dit kan gaan om mensen met een verstandelijke beperking, om patiënten met een psychische of lichamelijke beperking of ouderen met multi-problematiek. Deze zorg is sinds 1 januari 2021 volledig ondergebracht in de Zvw (Zorgverzekeringsweg) en valt onder het eigen risico. 

Verwijzing door de huisarts

Als poortwachter speelt de huisarts binnen de GZSP een centrale rol. De huisarts verwijst voor aanvullende expertise door naar de SO (specialist ouderengeneeskunde), AVG (arts voor verstandelijk gehandicapten), GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist. 

Soms is de verwijzing een eenzijdige adviesvraag maar het kan ook uitgebreider zijn. De ingeschakelde professional wordt regiebehandelaar en stelt een behandelplan op. Hierin wordt omschreven welke individuele (of groeps-) zorg nodig is. Vanuit dit behandelplan kan door meerdere disciplines gewerkt worden. Deze multidisciplinaire aanpak is kenmerkend voor de GZSP.

Goed om te weten is dat, anders dan bij WMO of WLZ, de verwijzing door de huisarts voor dagbehandeling vanuit de GZSP verplicht is.

Verplichte samenwerkingsafspraken
De inkoopvoorwaarden GZSP schrijven voor dat er samenwerkingsafspraken moeten zijn tussen een huisarts en SO’s in de regio. Om deze reden is het van belang dat huisartsen weten welke SO’s in hun werkgebied werkzaam zijn. Anderzijds kunnen SO’s ook de praktijken benaderen om tot afspraken te komen. 


Meer weten over de GZSP? Link Overheid GZSP

Aan de informatie over wet- en regelgeving binnen de ouderenzorg, zal ook informatie over de GZSP worden toegevoegd. Daarnaast willen we u wijzen op het interview met drie zorgverleners in de GZSP in langer thuis dankzij GZSP. Eén van de geïnterviewden is Nettie Lensink, bestuurslid van Laego.

Het LHV standpunt en veelgestelde vragen GZSP kunt u vinden op de website van de LHV.

Door Nettie Lensink, specialist ouderengeneeskunde kaderarts eerste lijn, bestuurslid Laego