ANBI-status

De Stichting Landelijke Adviesgroep Eerstelijnsgeneeskunde voor Ouderen (LAEGO) beschikt over een ANBI-status (8226.40.107), waarmee het een algemeen nut beogende instelling is.

Het voordeel hiervan is dat donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Als stichting hoeven we geen erf- of schenkbelasting voor donaties of erfenissen betalen die we gebruiken voor het algemeen belang gebruikt.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Hieronder vindt u de gegevens die LAEGO, in het kader van de ANBI-verplichtingen, toegankelijk heeft gemaakt voor het publiek. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via info@laego.nl.

  • Alle informatie is ook opgenomen in het ‘Standaardformulier publicatieplicht Fondsenwervende instellingen‘: klik hier voor de informatie over 2022.

Doelstelling

De doelstelling van LAEGO staat beschreven in onze visie en missie.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan (inhoudelijk)

  • Ontwikkelen en geven onderwijs, via Laego Academy
  • Positie van de kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde in de eerste lijn
  • Samenwerking NHG, Verenso, LHV, CSO, NZA, VWS, Ineen, Vilans en Beter Oud
  • Betrokkenheid bij de ontwikkeling van richtlijnen en standaarden, zoals: richtlijnontwikkeling vallen en de LESA ouderenzorg. In nauwe samenwerking met o.a. het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG).

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording

Balans en winst-en-verliesrekening 2022 Stichting LAEGO

RSIN

8226.40.107

Belastingdienst

Bekijk ook de informatie over giften aan ANBI’s van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/