Activiteiten

Wat doet Laego?
Laego stimuleert nieuwe ontwikkelingen in de eerstelijnszorg voor ouderen. Dit doen wij door het draagvlak voor de veranderingen te vergroten en advies te geven bij de uitvoering. Zo is Laego bijvoorbeeld actief betrokken bij de implementatie van de Handreiking kwetsbare ouderen. Lees hier onder dit artikel meer over. 

Kaderartsen initiëren en ondersteunen de daadwerkelijke uitvoering door:

  • Het werken aan zorgvernieuwing in de eigen praktijk en regio, veel in samenwerking met de zorggroepen
  • Zitting te nemen in regionale en landelijke commissies in het kader van ouderenzorg in de eerste lijn
  • Het maken en geven van onderwijs op regionaal en landelijk niveau
  • Het schrijven van wetenschappelijke artikelen
  • Het opstellen van handreikingen en toolkits voor (regionale)toepassing

Laego telt zo’n 175 leden, dit zijn kaderhuisartsen ouderengeneeskunde en kaderartsen specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn.
Beide groepen artsen hebben een kaderopleiding voor ouderengeneeskunde in de eerste lijn afgerond. Klik hier voor verdere informatie over de kaderopleidingen.

Jaarlijks organiseert Laego de Laego Tweedaagse, speciaal voor leden en deelnemers aan de kaderopleiding. Deze wordt georganiseerd door een groep Laego-leden en gaat dieper in op de praktijk van de ouderengeneeskunde in de eerste lijn.

Klik hier voor het huidige bestuur en de commissie van aanbeveling

Handreiking kwetsbare ouderen thuis – Next

De Handreiking voor de zorg van kwetsbare ouderen in de thuissituatie staat op het punt om een nieuwe boost te krijgen. Laego is daar actief bij betrokken. Verder de handreiking implementeren heeft grote gevolgen voor de rol van de kaderarts ouderengeneeskunde in de regio. Lees hieronder waarom en hoe.

De Handreiking is een product dat onderschreven wordt door 13 landelijke zorgpartijen. Het stamt uit 2014 en is in 2021 geactualiseerd. In 2021 heeft Zorginstituut Nederland uitgesproken, dat zorg verleend volgens de Handreiking behoort bij de basiszorg en zodoende uit de basisverzekering vergoed moet worden.

Dit alles heeft de handreiking een forse wind in de rug gegeven. Eerder was het facultatief om de zorg vorm te geven volgens de Handreiking, nu moet men dus beargumenteren waarom men het niet doet.

Uit een evaluatie van de NZA blijkt dat de handreiking wel erg divers wordt toegepast en dat daarom een vorm van landelijke financiering nog niet haalbaar is. Het moet meer regionaal worden aangepakt.

Deze ontwikkelingen zijn besproken op de Laego tweedaagse in april 2023. Daar heeft het bestuur de volgende lijnen uitgezet:

  1. Voor de kaderarts ouderengeneeskunde: belangrijk om de eigen rol in de regio te bepalen en te kijken hoe de zorg voor kwetsbare ouderen volgens de handreiking verder vorm kan krijgen.
  2. Voor de kaderopleiding: hoe moet de kaderarts ouderengeneeskunde worden opgeleid om zijn/haar rol te kunnen oppakken m.b.t. de implementatie van de handreiking?
  3. Voor het Laego-bestuur: samen met andere partners vormgeven aan het concreter maken van de handreiking om zo de implementatie te bevorderen.

Namens Laego zijn Herman Wisselink en Arno Karstens hierbij betrokken op landelijk niveau. Indien u graag opmerkingen over de handreiking wilt doorgeven dan kan dat via info@laego.nl.

Laego – mei 2023